Voor u ligt de Begroting voor 2024. De eerste begroting van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Een begroting die is opgesteld in een dynamische periode, waarin we steeds worden geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen en waarvan de impact op onze financiën en beleidskeuzes lastig te voorspellen is. De effecten van de oorlog in Oekraïne, de val van het huidige kabinet en waarschijnlijk een nieuw kabinet met nieuw beleid in 2024 zijn daar voorbeelden van. Als provincie moeten we in tijden van onzekerheid wendbaar en flexibel zijn en blijven. De komende periode zetten we actief in op het realiseren van een meerjarig sluitende begroting en een helder financieel perspectief voor Zuid-Holland, dat recht doet aan de grote opgaves waar wij voor gesteld staan.

In juni 2023 hebben we ons Coalitieakkoord ‘Krachtig Zuid-Holland’ gepresenteerd. Bij het opstellen van de begroting is het nieuwe coalitieakkoord nog niet volledig uitgewerkt tot op het niveau van de beleidsprestaties. Bij de Voorjaarsnota 2024 verwerken we de concrete uitwerking van het coalitieakkoord op het niveau van de beleidsprestaties en vertalen we deze financieel. Natuurlijk blijven we doorgaan met al vastgesteld beleid, zoals dat bijvoorbeeld omschreven staat in ons Omgevingsbeleid.

Een aantal zaken die we in ons coalitieakkoord hebben aangekondigd, verwerken we al in deze begroting voor 2024 om stilstand op deze onderwerpen te voorkomen. Zo zorgen we ervoor dat het bos- en bomenbeleid voortgezet kan worden na 2025, stellen we geld beschikbaar voor het programma klimaatadaptatie en voor de grote stikstofopgave. We trekken extra geld uit voor de energietransitie, specifiek voor innovatie en infrastructuur. Met in het bijzonder oog voor een duurzame industrie, haven, glastuinbouw en visserij. Ook zetten we in op een internationaal concurrerende land- en tuinbouw die onze voedselzekerheid waarborgt en met minder schadelijke uitstoot naar bodem, lucht en water en waar agrarische ondernemers een gezond verdienmodel hebben. De incidentele middelen voor economie die de afgelopen vier jaar zijn ingezet, zetten we ook in 2024 voort. Daarom wordt het economiebudget opgehoogd, zodat we de ingezette lijn van de afgelopen vier jaar voort kunnen zetten om bij te dragen aan een innovatieve en circulaire provincie. Onze inzet van de afgelopen vier jaar op de versnelling van de woningbouw zetten we eveneens voort voor 2024. Voor mobiliteit maken we extra geld vrij voor verkeersveiligheidsprojecten, de uitvoeringsagenda Samen verder fietsen en voor beheer en onderhoud. Ook is het voor de provincie als organisatie van belang dat we doelgericht werken en de juiste kennis, perspectieven en voldoende middelen en capaciteit in huis hebben om onze taken uit te voeren.

In ons coalitieakkoord hebben we de ambitie uitgesproken om in te zetten op samenwerking. Provinciale Staten krijgen de gelegenheid om suggesties mee te geven voor de Voorjaarsnota.

Het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
September 2023

Krachtig Zuid-Holland

Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 16:16:53 met de export van 11/09/2023 16:01:05