Ambities

Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland

Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland

Een slagvaardig bestuur
Van oudsher kent Nederland een stevige bestuurlijke inrichting en taakafbakening volgens het “Huis van Thorbecke” en een levendige democratie. De provincie vervult diverse rollen en taken als middenbestuurslaag tussen Europa, Rijk en gemeenten. De provincie is de bestuurslaag bij uitstek om bovenregionale vraagstukken op te pakken. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, recreatie en vervoer en voor alles wat de verbinding brengt tussen dorp en stad. De provincie is ook bij uitstek in staat om afstemming en verbinding tussen gemeenten te stimuleren. De provincie heeft vanuit haar bovenregionale rol zicht op maatschappelijke vraagstukken en de onderlinge verbanden, trends en best practices.

De complexiteit van opgaven waarvoor we staan als provincie voedt een gevoel van onzekerheid onder onze inwoners. Ook wordt het werk waar het openbaar bestuur voor staat complexer. Met de grootschalige decentralisaties - zoals het sociaal domein - zijn opgaven en bevoegd- heden naar het lokale niveau gebracht. Dit biedt kans om landelijk beleid regionaal vorm te geven.

Bij het aanpakken van maatschappelijke opgaven willen we samenwerken met veel partijen. We geloven dat ons beleid en onze besluiten beter worden door het betrekken van inwoners en ondernemers. We maken daarom werk van participatie. We dragen bij aan een goed functionerende democratie met sterke gemeenten, een slagvaardig bestuur, gezonde financiën en een professionele organisatie.
We versterken de bestuurskracht van onze gemeenten en ondersteunen de gemeenten die daarin nog tekortkomen. We werken met hen samen en ondersteunen hen bij de toegenomen opgaven waar zij voor staan.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € 40.989
Baten € 135
Saldo € 40.853
Deze pagina is gebouwd op 11/09/2023 16:16:53 met de export van 11/09/2023 16:01:05